Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Kalendarz
Dziś jest Czwartek 18 lipca 2024 roku Szymona, Kamila Odwiedziło nas: 2248340 internautów
word słupsk
word słupsk word słupsk word słupsk
Wyszukiwarka
Godziny otwarcia


Administracja Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Słupsku
czynna jest
pon 7:30-15:30
wt -pt godz. 7:00 - 15:00


Biuro Obsługi Egzaminów czynne jest w godzinach
PON - 7:30-15:15
WT  - PT 7:00 - 14:45

Egzaminy odbywają się w godzinach
PON 7:30-15:30
WT - PT 7:05 - 15:00


Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów czynna jest
PON - PT 8:00 - 18:00
SOBOTA 8:00 - 14:00

Pracownia Psychologiczna czynna jest wg odrębnego harmonogramu

Miasteczko Ruchu Drogowego zaprasza
PON - PT 8:00 - 17:00


kontakt

Opłaty za egzamin od 01.04.2023

WYSOKOŚCI OPŁAT ZA EGZAMINY

 

Kategoria Testy Jazda Cały egzamin
AM, A1,  A2, A

50

200 250
B 50 200 250
T, B1, C1, D1 50 200 250
C 50 250 300
D 50 250 300
B96 - 200 -
B+E - 250 -
C+E, C1+E - 250 -
D+E, D1+E - 250 -

Podstawa prawna: Uchwała nr 642/LI/23 Sejmiku Województwa Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. 2023 poz. 1395)


Opłaty za egzamin można dokonać w sposób następujący: 

1. wpłata w Opłatomacie

2. wpłata na poczcie lub w banku potwierdzona stemplem poczty lub banku - DRUK DO OPŁAT

3. wpłata na OSKP w WORD Słupsk
4. przelew elektroniczny na konto WORD Słupsk

5. przelew Info-car (zapisy on-line)

 
Bank PEKAO S.A. I O/ Słupsk

 

76 1240 5790 1111 0010 5619 2060

 

UWAGA!!!!!

We wszystkich rodzajach dokumentów potwierdzających wpłatę za egzamin państwowy na prawo jazdy na rzecz WORD Słupsk należy podawać:

imię i nazwisko osoby egzaminowanej

oraz numer PESEL

 

Z opłaty za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, zwalnia się osoby niepełnosprawne, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem, o którym mowa w art. 54 ust. 5 pkt 1. (Dz. U 2021 poz. 1212 z późn zm)

 

Przyjmowanie opłat za egzamin

 1.  Wszelkie informacje, zapytania i wątpliwości związane z wysokością wnoszonych opłat udzielane są przez pracowników Biura Obsługi Egzaminów (zwane dalej BOE).
 2.  Pracownicy BOE dokonują rejestracji osób na egzaminy wyłącznie na podstawie dowodu wniesienia opłaty oraz dokumentów wymienionych w rozporządzeniu.
 3.  Dowodami poniesienia opłaty są :
 • wpłata w Opłatomacie
 • wpłata w banku lub na poczcie – dowód wpłaty, na którym widoczny jest stempel banku lub poczty potwierdzający przyjęcie gotówki
 • wpłata na OSKP w WORD Słupsk – potwierdzenie przyjęcia wpłaty przez OSKP
 • przelew elektroniczny – wpływ opłaty jest weryfikowany przez pracownika BOE z wyciągiem bankowym przekazanym drogą elektroniczną przez pracownika księgowości.
 • przelew info-car - wpływ opłaty jest weryfikowany przez pracownika BOE.

 

 1.  Na każdym dowodzie opłaty winien być umieszczony numer PESEL osoby przystępującej do egzaminu.
 2.  Na żądanie klienta wystawia się rachunek za opłacony egzamin lub jego część, na podstawie dowodu poniesienia opłaty.
 3.  Dopuszcza się możliwość zapłaty przelewem przez podmioty np. Urzędy Pracy, Jednostki Wojskowe, Gminy itp., dokonujące opłaty za osoby fizyczne lub grupy osób .
 4. Podmioty te po uzgodnieniu z BOE należnej opłaty, przedkładają listę osób celem wystawienia rachunku.
 5. BOE otrzymuje dowody wpłaty z Opłatomatu, z OSKP lub w wersji elektronicznej i wprowadza do systemu SI WORD. Dowody opłat z Opłatomatu są zatrzymywane w BOE po wystawieniu rachunku.

 

Zwrot opłat za egzamin w WORD Słupsk

 1. Zwrotu opłat za egzamin WORD Słupsk dokonuje się odpowiednio do przepisów obowiązujących w tym zakresie
 2. Osoba egzaminowana ubiegająca się o zwrot opłaty wypełnia wniosek o zwrot opłaty / załącznik nr 1/
 3. Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty.
 4. W przypadku, gdy klient nie przedłoży żadnego dowodu opłaty konieczne jest jego oświadczenie o powodach braku dowodów.
 5. Wniosek o zwrot opłaty składa się w Biurze Obsługi Egzaminów WORD.
 6. Pracownik BOE po analizie merytorycznej przedłożonych dokumentów z bazą danych, potwierdza swoim podpisem zasadność i wysokość zwrotu oraz przedkłada do kontroli finansowo-księgowej, a następnie do akceptacji do wypłaty przez Głównego Księgowego i Dyrektora WORD.
 7. Złożone w BOE opłaty jak i przelewy elektroniczne są ewidencjonowane w systemie SI WORD na koncie danej osoby
 8. W przypadku dokonywania zwrotów należy odnotować zwrot w systemie SI WORD poprzez dokonanie wprowadzenia zwrotu opłaty w ewidencji opłat danego kandydata a także w polu "Uwagi" wprowadzić zwrot z wyszczególnieniem kwoty zwrotu i daty jej dokonania.
 9. Po sprawdzeniu wniosku pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i akceptacji, wypłata środków może być zrealizowana: na wskazane przez zainteresowanego konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany adres.
 10. Zatwierdzony przez Dyrektora wniosek BOE przekazuje do księgowości celem przekazania środków na wskazane konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany adres.
 11. Zwrotu opłat dotyczących innych podmiotów niż osoby fizyczne (np. Urzędy Pracy, Jednostki Wojskowe itp.) dokonuje się na wniosek ze wskazaniem osób, których one dotyczą. Po potwierdzeniu przez BOE zasadności i wysokości zwrotu BOE wystawia rachunek korygujący i przekazuje do księgowości do wypłaty.
 12. W zakresie dokonywanych zwrotów opłat stosuje się postanowienia Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 118 KC okres przedawnienia roszczeń wynikających z dokonywanych wpłat (m. in. za egzaminy) wynosi 3 lata. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego zgodnie z art. 118 KC.