Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Kalendarz
Dziś jest Czwartek 18 lipca 2024 roku Szymona, Kamila Odwiedziło nas: 2248298 internautów
word słupsk
word słupsk word słupsk word słupsk
Wyszukiwarka
Godziny otwarcia


Administracja Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Słupsku
czynna jest
pon 7:30-15:30
wt -pt godz. 7:00 - 15:00


Biuro Obsługi Egzaminów czynne jest w godzinach
PON - 7:30-15:15
WT  - PT 7:00 - 14:45

Egzaminy odbywają się w godzinach
PON 7:30-15:30
WT - PT 7:05 - 15:00


Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów czynna jest
PON - PT 8:00 - 18:00
SOBOTA 8:00 - 14:00

Pracownia Psychologiczna czynna jest wg odrębnego harmonogramu

Miasteczko Ruchu Drogowego zaprasza
PON - PT 8:00 - 17:00


kontakt

Szkolenia » Przewóz zwierząt.

Data publikacji: 2021-01-07 12:27:14

Szkolenie Przewóz i obsługa zwierząt.


Podstawa prawna:

 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97.

 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 roku, poz. 856 z późń. zm.).

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób uczestniczących w procesie transportu zwierząt: kierowców, konwojentów oraz pracowników baz przeładunkowych.

 

 

Celem szkolenia jest nabycie i ugruntowanie wiedzy w zakresie ochrony zwierząt podczas transportu, postoju i w miejscach przeładunku.

 

 

Czas trwania kursu: 8 godzin lekcyjnych.

 

 

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest przedłożenie Karty zgłoszeniowej w Dziale Działalności Pozaegzaminacyjnej oraz wniesienie opłaty za szkolenie najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia.

 

 

 Karta zgłoszenia
 Oświadczenie

 

 

 

Organizacja kursu i program szkolenia zawarte są w Regulaminie.

 

 

REGULAMIN

Słupsk, dnia 18.06.2019

 

REGULAMIN

szkolenia ,,Przewóz i obsługa zwierząt” realizowanego

w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Słupsku

 

§ 1

Podstawę prawną organizacji szkolenia ,,Przewóz i obsługa zwierząt”, zwanego w dalszej części szkoleniem stanowi:

1) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 856).

2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz.U. UE L 3 z 05.01.2005, str.1).

 

§ 2

Regulamin szkolenia w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Słupsku, zwany w dalszej części Regulaminem, określa:

  1. Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na szkolenie,

  2. Program szkolenia,

  3. Organizację szkolenia.

 

§ 3

  1. Szkolenie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych przy transporcie zwierząt:

1) kierowców,

2) konwojentów,

3) pracowników baz przeładunkowych i punktów gromadzenia zwierząt.

  1. Warunkiem zakwalifikowania kandydata na szkolenie jest przedłożenie w Dziale Działalności Pozaegzaminacyjnej WORD w Słupsku:

1) karty zgłoszeniowej, która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu,

2) dowodu opłaty za szkolenie najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia.

 

§ 4

Odpłatność za udział w szkoleniu jest określona w obowiązującym w WORD w Słupsku cenniku.

 

§ 5

Program szkolenia ,,Przewóz i obsługa zwierząt” zatwierdzony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

§ 6

1. Uczestnictwo we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach jest obowiązkowe.

2. Dział Działalności Pozaegzaminacyjnej przed rozpoczęciem szkolenia:

1) zapoznaje uczestników z Regulaminem szkolenia,

2) rejestruje uczestników w dzienniku zajęć, wpisując:

- dane osobowe (imię, nazwisko, numer PESEL uczestnika albo datę urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL) adres zameldowania uczestnika oraz kategorie prawa jazdy, jeżeli uczestnik

jest kierowcą,

- wykaz zajęć teoretycznych,

- wykaz osób prowadzących zajęcia teoretyczne,

3) zapoznaje uczestników z programem zajęć,

4) informuje uczestników szkolenia o obowiązku uczestniczenia we wszystkich przewidzianych programem zajęciach i podpisywaniu listy obecności.

3. Zajęcia teoretyczne odbywają się w salach wykładowych WORD w Słupsku.

4. Po zakończeniu zajęć teoretycznych uczestnicy szkolenia przystępują do egzaminu przed komisją powołaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii

5. Warunkiem złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym jest udzielenie co najmniej 75% poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście.

6. Po zakończeniu szkolenia i uzyskania wyniku pozytywnego z egzaminu każdy z uczestników otrzyma odpowiednie zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje wystawione przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

 

§ 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

Załącznik nr 2

 

Program szkolenia

,,Przewóz i obsługa zwierząt”

Lp.

Tematyka zajęć

Ilość godzin lekcyjnych (45 min.)

1

Przepisy krajowe i obowiązujące w państwach członkowskich Unii europejskiej w zakresie ochrony zwierząt podczas transportu.

1

2

Dokumenty wymagane przy transporcie zwierząt. Zdolność do transportu, wymagania techniczne dotyczące środków transportu.

1

3

Załadunek, rozmieszczanie i wyładunek zwierząt, stosownie do gatunku. Normy załadunkowe oraz sposób załadunku.

1

4

Planowanie trasy, zmiany trasy i adnotacje dokonywane w tym zakresie.

1

5

Opieka nad zwierzętami podczas postojów. Kontrola stanu zdrowia zwierząt, wymagane postoje, karmienie i pojenie. Stres u zwierząt oraz sposoby redukowania jego symptomów .

1

6

Postępowanie ze zwierzętami chorymi lub zwierzętami, które uległy zranieniu podczas transportu. Transport zwierząt w pojemnikach i kontenerach.

1

7

Wpływ warunków atmosferycznych na transport zwierząt oraz sposoby zapewnienia optymalnych warunków.

1

8

Zachowanie behawioralne różnych gatunków zwierząt. Wykorzystanie naturalnego instynktu zwierząt podczas

1

RAZEM

8

 

 

Zajęcia teoretyczne odbywają się w salach wykładowych w WORD w Słupsku. Po zakończeniu zajęć teoretycznych uczestnicy szkolenia przystępują do egzaminu przed komisją powołaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu uczestnik otrzyma odpowiednie zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje wystawione przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

 

 

 

 

Informacje szczegółowe:

 

tel. (0-59) 8482134 (49)

 

fax. (0-59) 8482130,

 

kom. 501149447,

 

e-mail: szkolenia@word.slupsk.pl

 
Utworzony: 2021-01-07 12:27:14 przez: Marta BERG
Ostatnia modyfikacja: 2022-02-02 13:39:24 przez: Monika MICHALAK